ระเบียบมหาวิทยาลัยชินวัตร

  • การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย และพิจารณาบทความประจำวารสารเพื่อการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยชินวัตร

  • เรื่อง: การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนเพื่อการวิจัย
  • Publication Requirements for PhD Graduation