ตารางเรียน MSIT-Thai รุ่นที่ 2

 

เทอม/ปี รหัสและชื่อวิชา
1/2557 IT522: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(3-0-6) / Management Information Systems
IT521: ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) / Database Systems and Database Design
IT512: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3(3-0-6) /Computer Networks and Internet Technologies
2/2557 IT523: การพัฒนาระบบสารสนเทศ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) / Information Systems Development and Software
IT603: หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) / Special Topics in Information Technology
IT573: การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) / Information Technology Project Management
3/2557 IT574: ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบระบบ 3(3-0-6) / System Security and Audit
1/2558 IT611: ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) / Research Methodology
IS572: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) / E-Business and E-Commerce
WM572: เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง 3(3-0-6) / Advanced Web Technologies
2/2558 IT604: Special topic II หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II
IT601: การค้นคว้าอิสระ 3(0-6-12) / Independent Study
สอบประมวลความรู้

 

0