จุดเด่นของหลักสูตร

หากคุณเพิ่งจบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องการเพิ่มพูนความรู้ของคุณเพิ่มเติมก่อนที่จะทำงานกับภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเตรียมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือถ้าคุณไม่ได้จบปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงเพื่อการทำงานในสาขาที่สนใจ หรือถ้าคุณรู้สึกว่าการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบทบาทของคุณ หลักสูตรปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยชินวัตรซึ่งไม่ซ้ำกับใครจะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณได้

ที่มหาวิทยาลัยชินวัตร คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษาซึ่งมาจากพื้นหลังที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรปริญญาโทสอนให้นักศึกษามีกลยุทธ์ที่หลากหลายพร้อมกับทำโครงการปฏิบัติจริงจำนวนมากและนักศึกษาสามารถเลือกทำการโครงการศึกษาวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเตรียมพร้อมให้บัณฑิต ไม่เพียงแต่สำหรับการศึกษาต่อและการวิจัยพัฒนา แต่ยังสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นผู้นำในการแข่งขันทางธุรกิจนักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยชินวัตรทำงานในตำแหน่งระดับสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเป็นผู้ประการการที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายคนเรียนต่อจนจบหลักสูตรปริญญาเอกและประสบความสำเร็จในอาชีพเกี่ยวกับการศึกษา

Assistant Professor Dr. Paul Mason
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท

 

รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาศึกษา: 2 ปีการศึกษา

หน่วยกิตที่ต้องการ: 36 หน่วย

 

วิชาในหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยชินวัตรนำเสนอวิชาเลือกหลายหลายตามความสนใจของนักศึกษา รวมถึงการจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บและการสื่อสารไร้สาย โครงสร้างหลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการให้คำปรึกษา ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาที่ประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ หรือหัวข้ออื่นๆ ได้อย่างไม่จำกัด:วิศวกรรมซอฟท์แวร์/ระบบ, ระบบคำนวณที่เชื่อถือได้, เว็บและเทคโนโลยีไร้สาย, สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นให้บริการ,วิศวกรรมฐานข้อมูลและความรู้, ห้องสมุดดิจิตอล,ระบบอัจฉริยะ,การประมวลผลภาษาธรรมชาติ,เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

 

โอกาสและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

ที่ปรึกษาอิสระ,ผู้จัดการโครงการซอฟท์แวร์,ผู้ออกแบบ/พัฒนาเว็บอิสระ,ผู้ดูแลฐานข้อมูล, ผู้จัดการระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้อำนวยการการสนับสนุนและการฝึกอบรม, อาชีพทางด้านวิชาการ และงานวิจัยอื่น ๆ (พร้อมกับการศึกษาต่อปริญญาเอก)

 

SIUไม่เพียงให้การศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในระดับนานาชาติ แต่ก็ยังสนับสนุนทางด้านงการเงินผ่านทุนการศึกษา โปรแกรมมีการจัดเตรียมเป็นอย่างดี ปรับแต่งให้เหมาะสมกับนักศึกษาทั้งที่มีและไม่มีภูมิหลังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความสำคัญกับการวิจัยด้วยการแนะนำของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและทีมงานวิจัย ผมจบการศึกษาโดยไม่เพียงแต่มีความหลากหลายของทักษะทางเทคนิค แต่ยังมีความเชื่อมั่นในการทำวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผมสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย”

Mr. Humayun Kabir Biswas
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย King Khalidราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

บัณฑิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ