จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทำงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการศึกษา หลักสูตรมีการรวบรวมรายวิชาเฉพาะเรื่องที่เน้นสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสนับสนุนการทำโครงงานวิจัย ช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาปัญหาการวิจัยแบบปลายเปิด พัฒนากระบวนการคิด การออกแบบและการใช้นวัตกรรม เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงแรก นักศึกษาปริญญาเอกจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทในรายวิชาเฉพาะทางและการฝึกอบรมการทำวิจัย การเรียนในขั้นตอนนี้จะช่วยให้นักศึกษาปริญญาเอกสามารถพัฒนาหัวข้อสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ที่จำเป็นในการจัดการโครงการวิจัย อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตรล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย นอกจากนี้ ทางคณะ ฯ ยังเป็นสมาชิกวารสารวิจัยชั้นนำต่างๆเช่น IEEEและ Science Directซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อพิมพ์งานวิจัยล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว

Assistant Professor Dr. Paul Mason
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก

รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาศึกษา: 3-5 ปีการศึกษา

หน่วยกิตที่ต้องการ: 60 หน่วย

ขอบเขตของงานวิจัย

วิศวกรรมซอฟท์แวร์และระบบ, การคำนวณเชื่อถือได้, เว็บและเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย, บริการเชิงสถาปัตยกรรม,วิศวกรรมฐานข้อมูลและความรู้, ห้องสมุดดิจิตอล,ระบบอัจฉริยะ,การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

ความก้าวหน้าในอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาเอกของเราในโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประกอบอาชีพในภาคการศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการวิจัยกับบริษัทที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี หลักสูตรจะมีความหลากหลายขอบเขตของความเชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐ ธนาคาร บริษัทซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

 

“ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันได้ตัดสินใจถูกต้องที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่นี่มอบโอกาสสำหรับการทำงานวิจัยให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม และมีการเชื่อมต่อที่ดีกับศูนย์การวิจัยนานาชาติจำนวนมากในโลก ในระหว่างการศึกษาของดิฉัน ดิฉันได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยของฉันในการประชุมระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่นประเทศเยอรมัน, เกาหลี,อิตาลี และจีน และได้เข้าร่วมโปรแกรมการแลกเปลี่ยนการวิจัยของสหภาพยุโรปในประเทศออสเตรียเป็นเวลา 6 เดือน”

ดร.รัชนี อึ้งรังษี

อาจารย์ผู้สอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยชินวัตร