จุดเด่นของหลักสูตร

lin-190-180หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาอย่างละเอียดรอบคอบโดยใช้หลักสูตรร่วมด้านการคำนวณของ IEEE/ ACMและความต้องการของตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน กระบวนการการเรียนการสอนของเราเน้นทฤษฎีพื้นฐาน และโครงการปฏิบัติจริงโดยใช้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของเราสามารถที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานและเป็นผู้นำที่ดีในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกประเภทตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายการสื่อสาร) จนถึงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (เว็บเบราว์เซอร์ ฐานข้อมูล แอพพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ )และมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถรวบรวมความรู้ทางเทคนิคหลากหลายเข้ากับทักษะในการสื่อสารและการเป็นผู้นำความเป็นมืออาชีพ รวมถึงจริยธรรมและศีลธรรมด้วยคุณภาพทั้งหมดเหล่านี้ ผู้สำเร็จการศึกษาของเราจะสามารถเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเอื้อต่อความสุขกายสบายใจ และความก้าวหน้าของทั้งในประเทศ และนานาชาติได้

 Assistant Professor Dr. Lin Min Min Myint
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี

 

รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาศึกษา: 4 ปีการศึกษา

หน่วยกิตที่ต้องการ: 141 หน่วย

 

วิชาบังคับ

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ,โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี,ฐานข้อมูล,วิศวกรรมซอฟท์แวร์,อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บเทคโนโลยี,การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย,คอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย,สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์,ระบบปฏิบัติการ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แพร่หลาย

 

วิชาเลือกเสรี

การจัดการโครงการซอฟท์แวร์,การออกแบบซอฟท์แวร์,วิศวกรรมปัจจัยมนุษย์,การจัดการระบบสารสนเทศ,อีคอมเมิร์ซและอีบิซิเนส, เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซท์,คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบมัลติมีเดีย

 

โอกาสและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

โปรแกรมเมอร์,วิศวกรซอฟแวร์, นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, นักวิจัยคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซท์, ผู้พัฒนาเกม, ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ดูแลฐานข้อมูล,ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

“…อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชินวัตรไม่เพียงแต่มีความรู้ในหัวข้อต่างๆ อย่างแท้จริง แต่ยังสามารถอธิบายความรู้ให้กับนักศึกษาในทางที่นักศึกษามีส่วนร่วมมากที่สุด หลักสูตรของมหาวิทยาลัยชินวัตรเน้นในการพัฒนาความคิดของผู้เรียนและทักษะการปฏิบัติซึ่งโดดเด่นกว่าสถาบันในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ผู้คนในประเทศของผมให้ความสนใจมากที่สุด

…ขอขอบคุณบุคลากรทางด้านการศึกษาที่ SIUที่อุทิศและให้ความตระหนักถึงศักยภาพของนักศึกษาทุกคน และบุคลากรด้านอื่นๆ ที่ทำให้ผมสนุกกับการเรียนที่นี่ ตอนนี้ผมเข้าใจว่าการศึกษาที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นบุคคลมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถกำหนดทักษะต่างๆ ของตนเอง ให้เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้”

Mr. Sandah Aung
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยชินวัตร